Ocena współpracy rozwojowej krajów członkowskich Unii Europejskiej pod kątem działań na rzecz zwalczania nierówności

Raport CONCORDu “The Road to Equality: How Do EU Member States Address Inequalities Through International Cooperation?” zawiera zbiorczą analizę* i ocenę, w jakim stopniu państwa członkowskie UE i ich strategie współpracy międzynarodowej odpowiadają na wyzwania związane z globalnymi nierównościami.

Zobowiązanie do zwalczania nierówności wynika między innymi z przyjęcia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Aby deklaracje stały się rzeczywistością, potrzebne są zasoby i silna wola polityczna, zarówno w ramach współpracy międzynarodowej, jak i w ramach innych polityk mających wpływ na globalne nierówności.

Raport CONCORDu ma na celu zwrócenie uwagi krajów członkowskich Unii Europejskiej na wyzwanie, jakim jest zwalczanie nierówności poprzez współpracę międzynarodową.

Podsumowanie raportu w języku polskim  >>>

Badanie koncentrowało się na pięciu kluczowych aspektach:

  1. polityczne zaangażowanie państw członkowskich w zwalczanie nierówności,
  2. narzędzia i praktyki włączania kwestii globalnych nierówności do głównego nurtu polityki,
  3. mechanizmy redystrybucji bogactwa do krajów partnerskich,
  4. działania ukierunkowane na zwalczanie nierówności w krajach partnerskich, oraz
  5. spójność polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Publikacji raportu towarzyszyło opracowanie kart informacyjnych o poszczególnych krajach członkowskich, w tym – Polski, wskazujące na obszary wymagające poprawy.

Zapraszamy do lektury!


*Analiza została przeprowadzona w okresie od lipca do października 2021 r., wyłącznie w oparciu o opublikowane dane i dostępne dokumenty.

CONCORD to Europejska Konfederacja Organizacji Pozarządowych na rzecz Pomocy i Rozwoju, której Grupa Zagranica jest członkiem.


Tłumaczenie podsumowania oraz polskiej karty informacyjnej jest jednym z działań Grupy Zagranica w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

powrót na stronę główną