Rekomendacje DAC ws. włączenia społeczeństwa obywatelskiego we współpracę rozwojową

W lipcu 2021 r. Polska i inne państwa należące do DAC OECD przyjęła Rekomendacje Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD w sprawie włączenia społeczeństwa obywatelskiego we współpracę rozwojową i pomoc humanitarną >>>

Jest to nowy instrument DAC, który ma wzmocnić rolę przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Równocześnie wyznacza standardy działania podmiotów zaangażowanych we współpracę rozwojową i pomoc humanitarną, a zwłaszcza przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz Agendy 2030.

Zalecenia zawarte w rekomendacjach zostały sformułowane w ramach trzech filarów:

  • Filar pierwszy – poszanowanie, ochrona i promocja przestrzeni obywatelskiej;
  • Filar drugi – wspieranie i zaangażowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego;
  • Filar trzeci – motywowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności.

Podstawą Rekomendacji DAC jest uznanie różnorodności społeczeństwa obywatelskiego.

Rekomendacje opierają się na założeniu, że podmioty zaangażowane we współpracę rozwojową i pomoc humanitarną powinny sprzyjać inkluzywnemu i niezależnemu społeczeństwu obywatelskiemu, zwłaszcza w krajach i terytoriach partnerskich, dla których przeznaczona jest Oficjalna Pomoc Rozwojowa.

Rekomendacje DAC mają na celu włączenie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, zarówno tych niezależnych, jak i działających w charakterze partnerów wdrażających.

Rekomendacje DAC w wielu punktach są zbieżne z postulatami Grupy Zagranica, która od wielu lat zabiega od wzmocnienie roli organizacji obywatelskich w polskiej współpracy rozwojowej, m.in. poprzez:

  • zwiększenie udziału NGOs w realizacji zadań publicznych z zakresu współpracy rozwojowej, m. in. w ramach istniejących konkursów grantowych (Polska Pomoc, Edukacja Globalna, Wolontariat, Pomoc Humanitarna);
  • wsparcie instytucjonalne organizacji NGOs (tzw. core funding), w tym wsparcie sektora pozarządowego w pozyskiwaniu środków finansowych z budżetu UE i innych grantodawców instytucjonalnych;
  • przejście od projektów modułowych do wieloletnich, elastycznych planów współpracy z NGOs, finansujących długoterminowe programy/projekty w zakresie współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej;
  • zaproszenie do współpracy merytorycznej partnerów społecznych podczas opracowywania  dokumentów strategicznych dla kluczowych obszarów polskiej współpracy rozwojowej i edukacji globalnej. 

Źródło informacji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz DAC OECD

powrót na stronę główną