Raport DAC OECD z przeglądu partnerskiego polskiego systemu współpracy rozwojowej

Dziś Komitet Pomocy Rozwojowej OECD opublikował raport podsumowujący trwający przez ostatni rok przegląd partnerski (ang. peer review) polskiego systemu współpracy rozwojowej.

W spotkaniach konsultacyjnych z ekspertami DAC OECD brała udział jako strona społeczna Grupa Zagranica, celem przedstawienia perspektywy sektora pozarządowego (link).

Szereg zawartych w raporcie rekomendacji jest spójnych z powtarzanymi od lat postulatami federacji, prezentowanymi w naszych corocznych raportach monitoringowych (link). 

Kluczowe rekomendacje zawarte w raporcie dotyczą: 

  • wzmocnienia roli sektora pozarządowego w systemie współpracy rozwojowej przez: (-) usunięcie barier utrudniających zabezpieczenie podstawowego i długoterminowego finansowania organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, (-) prowadzenie systematycznych konsultacji z partnerami społecznymi, (-) wspólne ze społeczeństwem obywatelskim opracowanie wizji roli NGO w polskim systemie współpracy rozwojowej jako samodzielnych podmiotów;
  • zwiększenia wolumenu Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) do deklarowanego 0,33% DNB w ciągu najbliższych 7 lat (do 2030 roku) i zobowiązania się do tego w corocznym planowaniu budżetowym;
  • zwiększenia poparcia społecznego oraz zaangażowania politycznego na rzecz  polskiego systemu współpracy rozwojowej, m.in. poprzez inwestowanie w edukację globalną oraz wzmacnianie debaty w parlamencie i w społeczeństwie na tematy związane ze współpracą rozwojową;
  • wzmocnienia koordynacji i nadzoru strategicznego poprzez lepsze wykorzystanie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej do prowadzenia merytorycznej dyskusji, w tym poprzez bardziej inkluzywne członkostwo i przejrzyste procedury;
  • zwiększenia skuteczności dwustronnej oficjalnej pomocy rozwojowej przez opracowanie jasnych celów dla każdego priorytetowego kraju partnerskiego w oparciu o konsultacje z zainteresowanymi stronami z kraju partnerskiego i w koordynacji z innymi darczyńcami.

Pełna treść raportu (jęz. angielski) >>>

Podsumowanie raportu (s. 8-11) – tłumaczenie na język polski (pdf) >>>

powrót na stronę główną