Rozpoczynamy międzynarodowy projekt “Teachers for a sustainable future”

Grupa Zagranica rozpoczyna realizację międzynarodowego projektu badawczo-rzeczniczego Teachers for a sustainable future, którego celem jest wzmocnienie edukacji globalnej w systemie kształcenia przyszłych nauczycieli i nauczycielek. Projekt będzie realizowany w krajach Wyszehradzkich: Polsce, Czechach, Węgrzech i Słowacji; obejmuje przeprowadzenie badań porównawczych, których wyniki zostaną upowszechnione pośród szerokiego grona interesariuszy i podmiotów, które odpowiedzialne są za realizację i rozwój edukacji globalnej w Polsce.

Jak pokazują wcześniejsze badania*, przyszli nauczyciele i nauczycielki mogą mieć realny wpływ na obecność edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w systemie edukacji, między innymi dzięki efektowi multiplikacji. Kształcenie przyszłych nauczycieli i nauczycielek byłoby zatem pierwszym polem do upowszechniania edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, do czego jesteśmy zobowiązani m.in. zapisami Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a dokładnie Celu 4.7, który brzmi:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

W naszym poprzednim projekcie, realizowanym w ramach Funduszu Wyszehradzkiego, zbadaliśmy czynniki determinujące włączenie perspektyw i tematów związanych z edukacją globalną i zrównoważonym rozwojem do systemu kształcenia nauczycieli i nauczycielek. Badanie przyniosło następujące wnioski:

  • Potrzeba jest większej liczby dokładnych badań w temacie edukacji globalnej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • Dokumenty strategiczne dot. edukacji globalnej powinny być regularnie tworzone i aktualizowane;
  • Powinno się wzmacniać współpracę międzysektorową;
  • Zmiany w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek powinny być wprowadzona dwukierunkowo: odgórnie i oddolnie;
  • Nauczyciele i nauczycielki akademickie są kluczowymi osobami i autorytetami w promowaniu edukacji globalnej;
  • Grono akademickie potrzebują przestrzeni do wymiany idei oraz dobrych praktyk;
  • Organizacje pozarządowe oraz inni interesariusze powinni zostać uznani jako źródło fachowej ekspertyzy oraz praktyki z obszaru edukacji globalnej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W ramach nowego projektu planujemy:

  • Zbadanie obecności i integracji edukacji globalnej w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli i nauczycielek poprzez przeprowadzenie badań porównawczych we wszystkich czterech krajach w celu zbadania, w jakiej formie i do jakiego stopnia edukacja globalna obecna jest w programach kształcenia nauczycieli i nauczycielek na uczelniach kształcących na kierunkach pedagogicznych. Interesuje nas również zrozumienie motywacji i roli decydentów instytucjonalnych oraz zbadanie, w jaki sposób przyszli nauczyciele i nauczycielki są przygotowane do radzenia sobie z tymi tematami. Wyniki badań zostaną opublikowane i szeroko rozpowszechnione.
  • Stworzenie sieci kontaktów, umożliwiającej dzielenie się doświadczeniem i wiedzą wśród specjalistów i specjalistek zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
  • Działania komunikacyjne i rzecznicze skierowane do decydentów na poziomie instytucjonalnym, krajowym, jak i międzynarodowym.

Zapraszamy na stronę projektu: https://www.teachers4sd.org.

Osoba kontaktowa: Elżbieta Olczak, elzbieta.olczak@zagranica.org.pl.

* M.in. badania Bourn, Hunt i Bamber  (2017) opublikowane w raporcie “A review of Education for Sustainable Development and Global Citizenship Education in Teacher Education” (UNESCO, Paris).


Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją Funduszu jest promowanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

powrót na stronę główną