Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową

W sierpniu 2021 Grupa Zagranica rozpoczęła realizację 2-letniego projektu wspieranego w ramach programu dotacyjnego „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” obejmuje monitorowanie realizacji polityki współpracy rozwojowej na poziomie krajowym i unijnym oraz prowadzenie krajowego i europejskiego rzecznictwa.

Celem projektu jest poprawa uwarunkowań – finansowych, prawnych i instytucjonalnych – funkcjonowania organizacji społecznych zaangażowanych we współpracę rozwojową. Problemy, które wymagają rozwiązania mają charakter zarówno finansowy jak i instytucjonalny. Polska oficjalna pomoc rozwojowa (ang. ODA – official development assistance) utrzymuje się niskim poziomie zarówno ilościowo jak i jakościowo, brakuje odpowiedniego systemu wsparcia dla stabilności działań i rozwoju organizacji społecznych w tym obszarze.

W ramach projektu Grupa Zagranica monitoruje na bieżąco realizację polityki współpracy rozwojowej (publikując min. coroczne raporty monitoringowe) oraz – upowszechniając rezultaty monitoringu – prowadzi rzecznictwo (udział w konsultacjach społecznych, opracowywanie rekomendacji, stanowisk, interwencje ws. bieżących) adresowane do krajowej administracji rządowej i parlamentu, a także – na poziomie europejskim i za pośrednictwem konfederacji CONCORD – do Komisji Europejskiej.

Ważnym elementem projektu są działania monitoringowo-rzecznicze w zakresie edukacji globalnej w reakcji na min. zmniejszający się zakres treści z obszaru EG w szkolnych podstawach programowych oraz – systemowo – brak rządowej strategii rozwoju edukacji globalnej w Polsce. Rzecznictwo w zakresie edukacji globalnej jest też podejmowane przez federację na poziomie unijnym.

Ramy monitoringu i rzecznictwa wyznacza przede wszystkim rządowy Wieloletni Program Współpracy Rozwojowej 2021-30 zawierający – także dzięki wcześniejszemu rzecznictwu Grupy Zagranica – konkretne deklaracje i zobowiązania co do kształtu polskiego systemu współpracy rozwojowej, także w zakresie współpracy z organizacjami społecznymi.

Oczekiwanym bezpośrednim rezultatem projektu będzie uwzględnienie rekomendacji Grupy kierowanych do administracji rządowej oraz zwiększenie wiedzy i zaangażowania parlamentu w tym obszarze. Liczymy także na zwiększenie obecności tematyki współpracy rozwojowej w przestrzeni publicznej.

Active Citizens Fund

Działania komunikacyjne Grupy Zagranica finansowane są w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” realizowanego w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.